Ke Moaferika wa fusion. Kgolo ya botshelo jwame e gwetlhiwa ke keletso ya go itse e e kwa godimo le temogo ya tshiamo. Ke godisitswe sentle, mme morago ka bereka mo dikepeng ka fa ke ntse ke tsena sekolo le go tsamaya lefatshe ka bophara. Fa ke sena go tsena mo mmerekong ya maphata a a ikemetseng ka nosi, ke ne ka nna mmereki wa tlhotlhwa, mogwebi, motlhalefi wa tsa thuto le mofodisi. Ke nnile lesego ka go bo ke berekile mo mafelong le mafatshe a a farologaneng. Ke gogwa ke mowa wa Simunye (popagano le go dira rele seoposengwe), tebelopele, keletso, boitlhamedi, boitsaanape le go tlhaloganya. Webosaete yame e supa ditiro le dikgatlhego tsame. Fa o gwetlhegile, tswee- tswee ikgolaganye le nna re dire tse di sa tlwaelesegang mmogo.
Luthando Prinsloo
LEADER - FACILITATOR - INNOVATOR
CONTACT US
BIONOTE
Ita
Afr
Ned
Eng
Fra
Deu
Por
Esp
Pol
HOME LPA LEADINGSHIP ACADEMIES LEADINGSHIP FACILITATING CONSULTING EXECUTIVE PROJECTS